Odborné sociální poradenství

Manželská rodinná poradna se podílí na realizaci projektu "Podpora stabilizace ohrožených rodin I. a II., reg.č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007787 a CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007788, financovaného z Operačního programu zaměstnanost.

Poslání

Manželská a rodinná poradna poskytuje odbornou pomoc a poradenství lidem, kteří se ocitli v obtížné osobní, vztahové, rodinné či životní situaci, jež zatěžuje jejich partnerské, rodinné a mezilidské vztahy. Poradna se zaměřuje na posílení a podporu kvality těchto vztahů.

Chceme napomáhat k tomu, aby se uživatel naučil svou situaci zvládat, nadále řešil problémy vlastními silami a mohl se tak plně zapojit do svého přirozeného sociálního prostředí.

Cíle

  1. Psychologická podpora schopnosti zvládat náročné situace, nabytí vnitřní stability osobnosti.
  2. Stabilizace manželského a partnerského života nebo vyrovnání se se situací z psychologického a sociálně-právního hlediska v případě rozchodu.
  3. Posílení a stabilizace rodinných vztahů, pomoc při řešení rodinných problémů v celé mezigenerační šíři.
  4. Pomoc při řešení sociálních problémů jednotlivce, páru, rodiny či jiného společenství, a to v kontextu širší sociální situace.

Co nabízíme?

Nabízíme pomoc při řešení problémů v těchto oblastech:

Problémová komunikace v rodině či páru
Manželské a partnerské krize
Rozvodová a porozvodová problematika
Obtíže ve vztazích mezi rodiči a dětmi
Osvojení a pěstounská péče
Osobní krize
Základní sociálně právní poradenství
Naše služba je bezplatná. Pracovníci poradny jsou vázáni mlčenlivostí.

Okruh osob

Obrátit se na nás mohou jednotlivci starší 18 let, páry či rodiny, kteří jsou v nepříznivé životní situaci, vnímají své partnerské či rodinné vztahy jako neuspokojivé a aktuálně nejsou schopni si sami pomoci.

Jsme tu pro:

-          rodiny s dítětem nebo dětmi

Osoby, kterým nemůžeme službu poskytnout (negativní okruh osob)

-          osoby nacházející se aktuálně pod vlivem alkoholu a drog
-          osoby, které svým agresivních chováním ohrožují přítomné
-          osoby s jazykovou bariérou bez tlumočníka

Zásady

  1. Respekt k lidské důstojnostiklientů
  2. Dodržování práv klientů
  3. Individuální přístup
  4. Kvalita práce, odbornost
  5. Podpora samostatnosti
  6. Důraz na sociální začlenění klientů

Vstup uživatele do služby

Uživatel se v převážné většině případů pro spolupráci s poradnou rozhoduje dobrovolně, ve chvílích, kdy se ocitl v obtížné sociální situaci v  souvislosti s problémy osobními či vztahovými. Malé procento uživatelů je vyzváno ke spolupráci jinou institucí (OSPOD, soud).

Informace o poradně mohou zájemci o její služby získat na webových stránkách CSS, p. o. (www.css.brno.cz), webových stránkách Magistrátu města Brna, v Socioinfocentru, u spolupracujících institucí a dále prostřednictvím terénní práce.

Zájemci se k jednání o vstupu do naší služby se sociální pracovnicí (v její nepřítomnosti s poradcem) objednávají osobně, telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu, na dalších setkáních se domlouvají se svým klíčovým pracovníkem. Při prvním kontaktu jsou informováni o možnosti vystupovat anonymně. Pokud o ni neprojeví zájem, podepisují formulář stvrzující jejich souhlas s vedením spisu a zaznamenáváním osobních údajů potřebných pro práci poradce.

Při první konzultaci začne pracovník poradny s uživatelem projednávat jeho představy, očekávání a osobní cíle, kterých chce ve spolupráci s poradnou dosáhnout. Na základě této domluvy se formuluje tzv. cíl (popis žádoucího cílového stavu, k němuž má spolupráce vést; během spolupráce se cíl může vyvíjet či měnit) a zakázka (popis způsobů dosažení cíle – co pro to může udělat poradce a co uživatel, podle vývoje situace se aktualizuje, může zachycovat konkrétní kroky). Dosahování cíle je průběžně vyhodnocováno.

Metody práce s uživatelem

Poradna poskytuje odborné sociální poradenství dle § 37, odst. 3 zák. č. 108 / 2006 Sb., o sociálních službách formou poskytnutí informace, doporučení, poradenství, párové či rodinné psychoterapie a psychologického doprovázení, v případě potřeby zprostředkuje další navazující služby psychologické, zdravotnické a sociální.

Konzultací se účastní jednotlivec, pár, rodina či skupina.

Služby poskytované v poradně:

1. Odborné sociální poradenství, tedy manželské a rodinné poradenství (cílené, krátkodobé vedení), dále manželská a rodinná terapie, párová terapie (systematická déletrvající restrukturalizace systému), individuální poradenství a terapie, psychologická krizová intervence, telefonická intervence a informace, skupinová terapie a poradenství, případové konference, psychologická diagnostika v rámci sociální práce.

2. Sociální poradenství, které zahrnuje základní právní a sociálně právní poradenství, poskytnutí informací směřujících k přesměrování uživatele na jinou organizaci, spolupráci s jinými organizacemi v rámci sítě soc. služeb, zdravotnictví a školství, zejména na úseku sociálně právní ochrany dětí.

Postupy práce:

Vlastní odborné sociální poradenství se realizuje některou z uvedených metod práce či jejich kombinací: vstup, poradenství (může probíhat jednou ze čtyř forem: poradenský rozhovor, edukace, krizová intervence či terapie), informace, diagnostika, zpráva (může mít dvě formy: písemné zhodnocení nebo rozhovor konziliárního nebo konzultačního charakteru s kolegou či institucí), odpověď na dotazy zaslané mailem.

Způsob, jakým jsou uživatelé zapojeni do rozhodování o využití služby

Z poslání a cílů manželského a rodinného poradenství je zřejmé, že činnost pracovníků v MRP cíleně směřuje k tomu, aby se uživatel stal způsobilým využívat svých vlastních zdrojů a sil k řešení svých problémů.

Uživatel odborného sociálního poradenství, poskytovaného v poradně, je rovnocenným partnerem pracovníka.

Uživatelé se až na výjimečné případy (např. nařízení OSPOD) svobodně rozhodují o zahájení i ukončení spolupráce. Spolupráce může být ukončena ze strany uživatele i bez udání důvodu. Uživatelé určují obsah konzultací, spolu s poradcem domlouvají, kdo se konzultací účastní, v rámci možností poradny si vybírají konkrétního pracovníka a termíny konzultací.

Uživatel poradny je pracovníky přijímán a respektován jako individuální a neopakovatelná lidská bytost s kompetencí vlastní volby postojů a chování i s právem nést důsledky vlastních rozhodnutí. Po celou dobu kontaktu uživatele s poradnou je tento přístup zárukou ochrany jeho lidské důstojnosti a respektu k jeho rozhodování.

Způsob vyřizování stížností uživatelů

Stížnosti jsou pro poradnu jedním ze zdrojů informací o spokojenosti s poskytovanou službou a o možnostech, co lze zlepšit. Způsob jejich vyřizování je dán aktuální Vnitřní směrnicí Pravidla pro přijímání, evidování a vyřizování stížností.

Stížnost na poskytovanou sociální službu může uplatnit kterýkoliv uživatel, případně jím zvolený zástupce, rodinný příslušník, přítel či jiná fyzická osoba.

Uživatelé si mohou stěžovat na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb, aniž by tím byli jakýmkoli způsobem ohroženi. Poradna se zabývá i anonymními stížnostmi.

Poradna má stanovena vnitřní pravidla, která specifikují vyřizování stížností a jsou s nimi seznámeni uživatelé i pracovníci. Informace o tom, jak postupovat při podání stížnosti, je uživatelům k dispozici na nástěnce v chodbě poradny.

Stížnost přijímá kterýkoli zaměstnanec poradny.

Stížnost lze podávat ústně (v tom případě pracovník přijímající stížnost vyplní formulář Stížnost, podaná osobně stěžovatelem)nebo písemně. Písemnou stížnost může stěžovatel vhodit do schránky v chodbě poradny, předat osobně zaměstnanci poradny, případně zaslat poštou či mailem.

Sociální pracovnice (v její nepřítomnosti vedoucí poradny) vyplní formulář Záznam o přijetí stížnosti, založí ho do Knihy podnětů, připomínek a stížností, umístěné v její pracovně.

Je-li stížnost podávána telefonicky, zaměstnanec poradny si vyžádá jméno, příjmení a adresu stěžovatele a vyplní formulář Záznam o přijetí stížnosti. Pokud stěžovatel tyto informace odmítne sdělit, bude se stížností zacházeno jako s anonymní.

Stížnost dále řeší vedoucí poradny (pokud se týká jiného pracovníka poradny a není obzvláště závažná) nebo ji postoupí nadřízenému (pokud se týká vedoucího poradny nebo je její obsah závažný) – řediteli CSS, p.o., a to nejpozději do dvou pracovních dnů.

Pokud podaná stížnost obsahuje závažné skutečnosti (podezření na protiprávní jednání, hrozící škoda apod.), je s jejím obsahem ředitel CSS, p.o. seznámen neprodleně.

V Knize podnětů, připomínek a stížností jsou stížnosti evidovány chronologicky podle data přijetí.

O přijetí stížnosti je pořízen písemný záznam, který obsahuje:

-       Pořadové číslo stížnosti
-       Datum přijetí stížnosti
-       Jméno, příjmení a adresu toho, kdo stížnost podává (pokud není podána anonymně)
-       Předmět stížnosti
-       Jméno a funkci pracovníka, který stížnost přijímá
-       Komu byla stížnost předána, datum předání
-       Způsob řešení stížnosti

Stížnost je vždy vyřízena v nejbližší možné lhůtě maximálně do 30 dnů s ohledem na charakter stížnosti. O vyřízení stížnosti obdrží uživatel písemnou zprávu, která mu bude předána osobně nebo zaslána poštou. V případě anonymní stížnosti bude písemná zpráva vyvěšena na nástěnce v chodbě poradny. Zpráva bude napsána tak, aby byla pro stěžovatele dostatečně srozumitelná, aby odpovídala na všechny části stížnosti a zároveň informovala o přijatých opatřeních k odstranění zjištěných nedostatků. V případě, že skutečná lhůta vyřizování stížnosti překročí výše uvedený termín pro vyřízení, sociální pracovnice o této skutečnosti a jejích důvodech uvědomí stěžovatele písemně před uplynutím maximální lhůty vyřízení.

Při vyřizování stížností, připomínek a podnětů bude respektováno soukromí a lidská práva stěžovatele.

Stížnost není důvodem pro ukončení služby nebo k diskriminačnímu jednání ze strany poskytovatele služby.

Adresování stížnosti:

-          Vedoucímu organizační složky, Manželská a rodinná poradna, Minská 160/102, 616 00 Brno, tel.: 770 147 503
-          Řediteli Centra sociálních služeb, příspěvková organizace, Sejkorova 2723/6, 636 00 Brno, tel. 541 421 911
-          Vedoucímu odboru sociální péče Magistrátu města Brna, Koliště 19,60200 Brno, tel.: 542 173 221
-          Veřejnému ochránci práv – ombudsmanovi, Kancelář veřejného ochránce práv, Údolní 39, Brno, 602 00, tel.: 542 542 777
-          Asociaci manželských a rodinných poradců ČR, prezidentu AMRP: www.amrp.cz

Ukončení poskytování služby

Na ukončení poskytování služby se většinou domlouvá uživatel s pracovníkem v situaci, kdy došlo k dosažení dojednaného cíle. Uživatel má možnost kdykoli i bez udání důvodu spolupráci ukončit, i v takovém případě má však možnost znovu se objednat. Není-li uživatel spokojen se svým poradcem, má možnost s ohledem na personální možnosti poradny zvolit jiného poradce.

Poradce ukončuje spolupráci pouze v přesně vymezených případech:

1.  pokud uživatel navrhuje nereálnou zakázku a nepodaří se domluvit na jiné formulaci zakázky

2.   pokud poradce nemůže poskytnout kvalitní službu z osobních etických důvodů a uživatel zároveň odmítne jiného nabízeného poradce – nesoulad etických postojů poradce a uživatele, nemožnost dodržet zásadu nestrannosti poradce

2.  pokud uživatel přijde na konzultaci pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek nebo má agresivní projevy v chování

3.  pokud si uživatel pořizuje nahrávku z konzultace bez domluvy s poradcem

Poradce se v takovém případě snaží nabídnout uživateli kontakt na instituci, která se danou problematikou zabývá, či na jiného poradce.

Spoluúčast uživatele na službě

Při dosahování cílového stavu dojednaného v zakázce je nezbytná aktivní spolupráce uživatele. Pracovník poradny nevystupuje z pozice experta, ale uživatel je rovnocenný účastník poradenského nebo terapeutického procesu.

Poradna podporuje uživatele v kontaktech a vztazích v jejich přirozeném sociálním prostředí, z nějž uživatel není vytržen díky ambulantnímu a terénnímu charakteru služby poskytované poradnou. Vazby uživatele v jeho prostředí mohou samy o sobě být předmětem poradenských služeb a jejich sanace mívá terapeutický efekt. Pokud to vyžaduje charakter problému, mohou být k jeho řešení se souhlasem uživatele přizváni i rodinní příslušníci.

Uživatel nemá žádnou finanční spoluúčast, služba poradny je bezplatná.

Materiální a technické zabezpečení realizace sociální služby

Manželská a rodinná poradna sídlí na ulici Minská 160/102, 616 00 Brno. Poradna je organizační složkou Centra sociálních služeb, příspěvkové organizace, Sejkorova 2723/6, 636 00 Brno.

Poradna se nachází ve dvoupatrové budově, která není bezbariérová. Nachází se v bezprostřední blízkosti centra města Brna. Dopravní dostupnost je prostřednictvím tramvajových linek číslo 3 a 11, zastávka Burianovo náměstí.

Poradna má pronajaté kanceláře ve 2. nadzemním podlaží o rozloze 93m², jehož součástí jsou 4 kanceláře, chodba, sociální zařízení a kuchyňka. 

Provozní doba poradny:

Ambulatní služba

-          Po 8:00 – 16:00
-          Út 8:00 – 16:00
-          St 8:00 – 16:00
-          Čt 8:00 – 16:00

Terénní služba

-          Pá 8:00 – 16:00

Kontakty na MRP jsou:

-          Mobil: +420 775 913 023
-          Email: mrpminska@cssbrno.cz 

Personální obsazení

Vedoucí organizační složky
Sociální pracovník
Manželský a rodinný poradce

Manželská a rodinná poradna
Minská 160/102, 616 00 Brno

mob: 775 913 023

e-mail: mrpminska@cssbrno.cz

Dnes je Monday 25. 01. 2021, svátek má Miloš, počasí oblacno 3 °C