Noclehárna


Poslání

Posláním noclehárny v Domě sociální prevence (dále jen DSP) je podpora osob, které se z důvodu ztráty přístřeší ocitly ve vážné krizové situaci a nejsou schopni tuto situaci řešit jiným způsobem.

Osobám bez přístřeší je zajištěno přenocování a využití podmínek pro osobní hygienu, včetně poskytnutí úklidu a ložního prádla.

Noclehárna nabízí pomoc lidem bez přístřeší směřující k předcházení sociálního vyloučení a k podpoře k sociálnímu začlenění těm uživatelům, kteří chtějí svoji situaci aktivně řešit.

Cíle

 • Pomoc při řešení problematiky ztráty přístřeší
 • Pomoc při jednání s úřady a jinými institucemi
 • Podpora a poradenství při hledání zaměstnání či jiného trvalého příjmu

Okruh osob

Plnoleté, soběstačné osoby, muži i ženy, které se ocitly v nepříznivé životní situaci z důvodu ztráty bydlení a chtějí tuto situaci aktivně řešit.

Osobám, kterým nemůžeme službu poskytnout (negativní okruh osob)

 • Osobám, jejichž soběstačnost je z důvodů zdravotního stavu snížena a nejsou schopny základní sebeobsluhy ve smyslu samostatného uspokojování základních životních potřeb a vykonávání všedních činností (hygiena, oblékání, výkon fyziologické potřeby)
 • Osobám cizojazyčně mluvící, které nejsou schopny domluvit se v českém jazyce
 • Osobám vyžadující speciální potřeby – imobilní osoby (osoby na invalidním vozíku), osoby se smyslovými poruchami (slepota, hluchota)
 • Osobám s infekční chorobou ohrožující provoz zařízení
 • Osobám, které svým chováním a jednáním ohrožují sebe nebo své okolí

Zásady poskytované služby

 • Dodržování práv uživatelů
 • Kvalita
 • Samostatnost a aktivita
 • Respektování potřeb uživatelů
 • Zachování lidské důstojnosti
 • Začlenění a integrace

Vstup uživatele do služby 

Naši budoucí uživatelé se o nás mohou dovědět na internetových stránkách www.css.brno.cz  a také z letáků, které dáváme na místa, kde se naši potencionální uživatelé nacházejí nejvíce (úřady a jiné instituce). Dále se o našich službách mohou informovat u sociálních kurátorů MmB.

Žadatel, který se nachází v nepříznivé životní situaci z důvodu ztráty bydlení a chce tuto situaci aktivně řešit, musí dojít za pracovníkem na jednání. Zde je žadatel seznámen s poskytovanou službou, Domácím řádem Noclehárny, s nouzovými a havarijními situacemi, s možností podávat stížnosti a možnostmi sociálního poradenství. Pracovník dále od žadatele zjistí, jaké jsou jeho potřeby, očekávání a cíle. Pokud pracovník i žadatel s poskytnutím služby souhlasí a je volná kapacity služby, uzavře pracovník s uchazečem ústní smlouvu, která je platná do konce příslušného kalendářního roku. 

Metody práce s uživatelem a zapojení uživatele do služby

Základní činností Noclehárny je poskytovat služby osobám bez přístřeší, které mají zájem o využití hygienického zařízení a přenocování.

-          sociální poradenství

-          sociální práce s Uživatelem a jeho vedení při plnění jím stanovených osobních cílů

Způsob vyřizování stížností uživatelů

Zájemci o službu, Uživatelé a jiné fyzické osoby si mohou na kvalitu a způsob poskytování sociální služby stěžovat kterémukoliv zaměstnanci zařízení, a ten je povinen postoupit stížnost vedoucí organizační složky. Stížnost může být podána ústně, písemně, telefonicky, anonymně i vhozením do schránky stížností přímo v DSP.

Všechny stížnosti jsou zaznamenávány v Knize stížností. Všechny stížnosti jsou evidovány, projednány a o výsledku je stěžovatel vždy písemně informován. Odpověď na anonymní stížnost je zveřejněna na viditelném místě /nástěnka ve vstupní hale/. Lhůta k vyřízení stížnosti je 30 dnů od podání stížnosti.

Stěžovatel dále může podat stížnost k:

1/ Řediteli Centra sociálních služeb, příspěvkové organizace, Sejkorova 2723/6, 636 00 Brno

2/ Vedoucímu odboru sociální péče Magistrátu města Brna, Koliště 19, Brno 602 00

3/ Veřejnému ochránci práv – ombudsmanovi, Údolní 39, Brno 602 00

Stížnost je vždy chápána jako informace o tom, zda služba odpovídá potřebám Uživatelů a o jejich spokojenosti s poskytovanou službou. Stížnosti Uživatelů chápeme jako podnět pro zlepšení kvality sociální služby. Při vyřizování stížnosti jsou vždy respektována lidská práva a soukromí Uživatele. V žádném případě stížnost není důvodem pro ukončení služby nebo diskriminační jednání ze strany Poskytovatele.

Ukončení poskytování služby

Může mít několik forem:

1.)    Uplynutím sjednané doby.

2.)    Dohodou obou smluvních stran.

3.)    Výpovědí ze strany poskytovatele pro hrubém porušování Domácího řádu.

Spoluúčast uživatele na službě

Uživatel se účastní na službě především plánováním a plněním individuálních osobních cílů, které vedou k řešení jeho nepříznivé sociální situace a k jeho zařazení do běžného života.

Uživatel se podílí na úhradě nákladů za poskytování sociální služby dle vyhlášky 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách a vnitřní směrnice CSS o úhradách.

Materiální a technické zabezpečení realizace sociální služby

Zřizovatelem DSP je Statutární město Brno. Jeho provozovatelem je Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace. Zařízení zahájilo svoji činnost 15. 3. 2002.

Dům sociální prevence se nachází v centru Brna, v městské části Brno – střed na ulici Podnásepní 384/20 s dobrou dopravní dostupností (tramvají č. 8, 9 a 10  od vlakového nádraží nebo trolejbusem č.31, 33 směr Slatina, zastávka Vlhká).

Sociální služba je poskytována každý den v době od 19:30 do 7:30. Noclehárna se nachází ve třech podlažích. Kapacita noclehárny je 43 lůžek, z toho 28 lůžek pro muže ve 4 pokojích a 15 lůžek pro ženy ve dvou pokojích. Na každém podlaží je Uživatelům k dispozici sociální zařízení. Kuchyňka pro ženy se nachází v příslušném poschodí a kuchyňka pro muže je v přízemí zařízení.

V přízemí budovy se rovněž nachází kanceláře pro pracovníky v sociálních službách a pro sociální pracovníky, kuchyňka, jídelna s TV a dvůr s pergolou, kde mohou uživatelé trávit volný čas. V pátém posledním patře se dále nachází kancelář vedoucího organizační složky a kancelář referenta majetkové správy.

Součástí budovy je výtah. Budova není bezbariérová.

Personální obsazení

vedoucí organizační složky

sociální pracovníci

pracovníci v sociálních službách

referent majetkové správy

dělnice prádelen

Dům sociální prevence
Podnásepní 384/20, 602 00 Brno

Telefon: 543 255 522

E-mail: dsppodnasepni@cssbrno.cz

Dnes je Tuesday 9. 08. 2022, svátek má Roman, počasí skorojasno 27 °C