Azylový dům

 

Poslání

Posláním azylového domu v Domě sociální prevence je podpora osob, které se z důvodu ztráty bydlení ocitly v krizové životní situaci a rozhodly se aktivní formou tento problém řešit. Respektujeme individualitu jedinců a podporujeme je v jejich aktivitě při hledání nové životní cesty. Osobám v krizi nabízíme kvalitní bydlení, prostřednictvím kterého si upevňují své schopnosti při samostatném vedení domácnosti. Vytváříme bezpečný prostor a zázemí při naplňování základních životních potřeb (místo pro přípravu stravy a možnost hygieny). Společně s uživateli se snažíme hledat řešení jejich krizové situace prostřednictvím plnění osobních cílů a vedením k zodpovědnosti za své jednání. Motivujeme uživatele k získání nezávislosti a k dosažení vhodného bydlení, aby tak došlo k jejich návratu do běžného života.

Cíle

 • Pomoc při řešení bytové otázky, hledání vhodného bydlení
 • Aktivní poradenství při hledání stálého zaměstnání včetně jeho udržení
 • Posílení orientace při jednání s úřady včetně zvýšení právního vědomí
 • Podpora při snižování zadluženosti, učení se hospodaření s penězi
 • Vedení k opětovnému naučení a upevnění schopností a dovedností při udržování pořádku, řádů, dodržování léčebného režimu či abstinence
 • Udržení či obnovení kontaktu s rodinou, dítětem, spolupodílení se na jeho výchově
 • Podpora při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, nabízení a umožnění spolupráce s institucemi, které poskytují odbornou pomoc

Okruh osob

Plnoleté, soběstačné osoby, muži i ženy, které se ocitly v nepříznivé životní situaci z důvodu ztráty bydlení a chtějí tuto krizi aktivně řešit.

Osobám, kterým nemůžeme službu poskytnout (negativní okruh osob)

 • Osobám, jejichž soběstačnost je z důvodů zdravotního stavu snížena a nejsou schopny základní sebeobsluhy ve smyslu samostatného uspokojování základních životních potřeb a vykonávání všedních denních činností (schopnost hygieny, výkon fyziologické potřeby, oblékání, příprava jídla a stravování).
 • Osobám cizojazyčně mluvícím, které nejsou schopny domluvit se v českém jazyce
 • Osobám vyžadující speciální potřeby – imobilní osoby (osoby na invalidním vozíku), osoby se smyslovými poruchami (slepota, hluchota).
 • Osobám s infekční chorobou ohrožující provoz zařízení
 • Osobám, které svým chováním a jednáním ohrožují sebe nebo své okolí

Zásady poskytované služby

 • Dodržování práv uživatelů
 • Kvalita
 • Samostatnost a aktivita
 • Respektování potřeb uživatelů
 • Zachování lidské důstojnosti
 • Začlenění a integrace

Vstup uživatele do služby 

Naši budoucí uživatelé se o nás mohou dovědět na internetových stránkách www.css.brno.cz  a také z letáků, které dáváme na místa, kde se naši potencionální uživatelé nacházejí nejvíce (úřady a jiné instituce). Dále se o našich službách mohou informovat u sociálních kurátorů MmB.

Žadatel, který se nachází v nepříznivé životní situaci z důvodu ztráty bydlení a chce tuto situaci aktivně řešit, musí dojít za sociálním pracovníkem na jednání.

Zde je žadatel seznámen s poskytovanou službou a pracovník dále od žadatele zjistí, jaké jsou jeho potřeby, očekávání a cíle.

Pokud projeví zájemce na základě získaných informací zájem o námi poskytovanou službu, vyzvedne si u sociálního pracovníka Žádost o poskytnutí sociální služby azylový dům a Potvrzení o zdravotním stavu, který nechá potvrdit u praktického lékaře.

V případě, že lékař kladně potvrdí Potvrzení o zdravotním stavu a je volná kapacita, vyplní sociální pracovník s žadatelem Zápis z jednání se zájemcem, Průběh a rozsah služby v Azylovém domě, seznámí s Domácím řádem Azylového domu, včetně seznámí s nouzovými a havarijními situacemi, s možností podávat stížnosti a možnostmi sociálního poradenství.

Následně sociální pracovník vytvoří prvotní Individuální plán a sepíše se žadatelem Smlouvu o poskytnutí sociální služby. 

Metody práce s uživatelem a zapojení uživatele do služby

S uživatelem sociální služby pracujeme individuálně. Uživatel si se sociálním pracovníkem stanoví osobní cíle, které vedou ke zlepšení jeho nepříznivé sociální situace, k nezávislosti na poskytované sociální službě, a které jsou zaznamenány v Individuálním plánu uživatele. V plnění těchto cílů uživateli pomáhá jak sociální pracovník, tak i pracovník v sociálních službách, kteří uživatele podporují a motivují ho k aktivitě. Plnění osobních cílů je pravidelně 1krát měsíčně vyhodnocováno, případně aktualizováno. Všechny změny v osobních cílech jsou písemně dokumentovány.

Způsob vyřizování stížností uživatelů

Zájemci o službu, uživatelé a jiné fyzické osoby si mohou na kvalitu a způsob poskytování sociální služby stěžovat kterémukoliv zaměstnanci zařízení, a ten je povinen postoupit stížnost vedoucímu organizační složky. Stížnost může být podána ústně, písemně, telefonicky, anonymně i vhozením do schránky stížností přímo v Domu sociální prevence.

Všechny stížnosti jsou zaznamenávány v Knize stížností. Všechny stížnosti jsou evidovány, projednány a o výsledku je stěžovatel vždy písemně informován. Odpověď na anonymní stížnost je zveřejněna na viditelném místě /nástěnka v hlavní chodbě/. Lhůta k vyřízení stížnosti je 30 dnů od podání stížnosti.

Stěžovatel může dále podat stížnost k:

1/ Řediteli Centra sociálních služeb, příspěvkové organizace, Sejkorova 2723/6, Brno 636 00

2/ Vedoucímu odboru sociální péče Magistrátu města Brna, Koliště 19, Brno 602 00

3/ Veřejnému ochránci práv – ombudsmanovi, Údolní 39, Brno 602 00

Stížnost je vždy chápána jako informace o tom, zda služba odpovídá potřebám uživatelů a o jejich spokojenosti s poskytovanou službou. Stížnosti uživatelů chápeme jako podnět pro zlepšení kvality sociální služby. Při vyřizování stížnosti jsou vždy respektována lidská práva a soukromí uživatele. V žádném případě stížnost není důvodem pro ukončení služby nebo diskriminační jednání ze strany Poskytovatele.

Ukončení poskytování služby

1)      Uživatel může Smlouvu o poskytnutí sociální služby vypovědět bez udání důvodu kdykoliv. Výpovědní lhůta pro výpověď Uživatelem činí zpravidla 2 dny (pro plynulé zpracování dokladů a vyúčtování) a počíná běžet dnem, v němž byla výpověď Poskytovateli doručena nebo osobně předána.

2)      Poskytovatel může smlouvu vypovědět tehdy, jestliže Uživatel porušuje povinnosti vyplývající ze smlouvy nebo Domácího řádu DSP, s nímž byl seznámen a zavázal se k jeho dodržování podpisem Smlouvy, a to podle níže popsaných pravidel:

A)

 • neuhrazení úhrady za poskytnutou sociální službu dle čl. V, odst. 2)
 • neuzavření dodatku ke smlouvě v souvislosti se změnou úhrad za poskytování sociální služby stanovené legislativou nebo aktuální Směrnicí o úhradách CSS
 • neuzavření dodatku ke smlouvě v souvislosti se změnou ubytovací jednotky, popř. pokoje dle čl. VI, odst. 4)
 • kouření v ubytovací jednotce (včetně poskytnutí prostoru ubytovací jednotky ke kouření jinému uživateli),
 • jestliže se v rámci jednoho měsíce Uživatel nezdržuje v zařízení 10 dní úhrnem (s výjimkou oznámené hospitalizace Uživatelem),

V případě porušení uvedených v písmenu A), popř. při jiném porušení domácího řádu nebo smlouvy následuje písemné napomenutí od Poskytovatele. Po dvou napomenutích v případě dalšího porušování Domácího řádu, případně smlouvy Uživatelem následuje Výpověď ze strany poskytovatele. Výpovědní lhůta činí 3 dny a počíná běžet dnem, v němž byla Uživateli výpověď předána, případně doručena.

B)

 • zatajení závažné infekční choroby Uživatele, která ohrožuje provoz zařízení, včetně možnosti nakažení dalších Uživatelů (týká se parazitální nákazy apod.)
 • zatajení návštěvy cizí osoby v ubytovací jednotce,
 • fyzické popř. verbální napadení jiného Uživatele nebo personálu zařízení,
 • násilné nebo hrubé chování vůči majetku uživatelů či zařízení,
 • agresivní chování po požití návykové látky a alkoholu.

V případech uvedených B) se jedná o zvlášť hrubé porušení Domácího řádu a Smlouva o poskytnutí sociální služby bude ukončena s okamžitou platností následující pracovní den po dni, v němž situace nastala.

3)      Opustí-li Uživatel Dům sociální prevence, aniž by z jeho strany došlo k řádnému ukončení sociální služby, má se za to, že smlouva skončila dohodou uplynutím 5. dne ode dne, kdy Uživatel opustil Dům sociální prevence.

4)      Smlouvu je možné ukončit také vzájemnou dohodou obou smluvních stran

5)      Smlouvu je možné ukončit, jestliže Uživatel přestane splňovat podmínky stanovené pro cílovou skupinu sociální služby Azylový dům, poskytované v Domě sociální prevence, uvedené v čl. I. této Smlouvy (pominutí nepříznivé sociální situace Uživatele, rapidní zhoršení zdravotního stavu Uživatele a nutnost intenzivní zdravotnické péče), je možná Výpověď ze strany Poskytovatele. Výpovědní doba pro tento případ ukončení je zpravidla 1 měsíc od předání výpovědi Uživateli, ale je možno ji upravit dle momentálních skutečností a možnosti poskytnout Uživateli jinou odpovídající službu.

Pro doručování výpovědi dle této smlouvy platí, že pokud není možné doručit osobně příslušnému Uživateli, je třeba odeslat písemnost doporučeně na adresu druhé smluvní strany uvedenou v záhlaví této smlouvy, nebude-li později písemně sdělena jiná doručovací adresa. Za den doručení písemnosti dle smlouvy se považuje 5. den následující po dni, v němž byla písemnost odeslána na uvedenou adresu druhého účastníka, a to i tehdy, když se adresát o zásilce dozvěděl později, popř. i když se o ní nedozvěděl.

Spoluúčast uživatele na službě

Uživatel se účastní na službě především plánováním a plněním individuálních osobních cílů, které vedou k řešení jeho nepříznivé sociální situace a k jeho zařazení do běžného života.

Uživatel se podílí na úhradě nákladů za ubytování dle vyhlášky 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách a směrnice CSS o úhradách.

Materiální a technické zabezpečení realizace sociální služby

Zřizovatelem Domu sociální prevence je Statutární město Brno. Jeho provozovatelem je Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace. Zařízení zahájilo svoji činnost 15. 3. 2002.

Dům sociální prevence se nachází v centru Brna, v městské části Brno – střed na ulici Podnásepní 384/20 s dobrou dopravní dostupností (tramvají č. 8, 9 a 10  od vlakového nádraží nebo trolejbusem č.31, 33 směr Slatina, zastávka Vlhká).

Sociální služba azylový dům je poskytována pro ženy a muže nepřetržitě a je založena na individuálním přístupu k uživatelům. Azylový dům se nachází ve čtyřech podlažích, přičemž kapacita azylového domu je 40 lůžek.

Azylový dům poskytuje ubytování v 11 ubytovacích pokojích ( 9 pokojů dvoulůžkových a 2 pokoje třílůžkové ), zpravidla pro dva pokoje je společná kuchyňka s vybavením. Na každém patře je sociální zařízení a k dispozici je i automatická pračka. S celkovou kapacitou 24 lůžek.

Dále azylový dům provozuje 6 ubytovacích jednotek se sociálním zařízením a kuchyňkou s celkovou kapacitou 16 lůžek. Vhodné pro jednotlivce. Uživatelé mají k dispozici kuchyňku s vybavením, sociální zařízení a automatickou pračku.

V přízemí budovy se nachází dvě kanceláře pro pracovníky v sociálních službách a pro sociální pracovníky, pobytová místnost s TV a dvůr s pergolou, kde mohou uživatelé trávit volný čas. V pátém posledním patře se dále nachází kancelář vedoucího organizační složky a kancelář referenta majetkové správy.

Součástí budovy je výtah, budova není bezbariérová.

Personální obsazení

vedoucí organizační složky

sociální pracovníci

pracovníci v sociálních službách

referent majetkové správy

dělnice prádelen

 

Žádost o poskytnutí sociáolní služby Azylový dům - viz příloha níže, doručená do zařízení, musí být následně doplněna osobním pohovorem zájemce o sociální službu AD se sociálním pracovníkem zařízení.

Dům sociální prevence
Podnásepní 384/20, 602 00 Brno

Telefon: 543 255 522

E-mail: dsppodnasepni@cssbrno.cz

Dnes je Tuesday 9. 08. 2022, svátek má Roman, počasí skorojasno 27 °C